Nr. 01

Blood & the Body's Defenses

Blodets og
kroppens forsvar

1.         Have bestået duelighedstegnet ”Mikroskopiske organismer”.

2.         Nævn de to hovedbestanddele i blodet.

          Hvor stor procentandel udgør hver af disse i normalt blod?

3.         Navngiv og lav skitser af de syv typer af blodceller og angiv funktionerne til hver enkelt.

4.         Observér humant (menneske-) blod i et mikroskop.

Tæl 100 hvide blodlegemer og lav en grafisk fremstilling som viser fordeling af de fem typer hvide blodceller, som findes.

            Hvilken typer er mest almindelig?

            Hvilken type er mest sjælden?

5.         Gennemfør mindst en af de følgende opgaver og giv en rapport om det du har set:

            a)       Se på at en medisinsk fagperson (læge, sygeplejer, bioingeniør e.lign.) tager blodprøver eller tapper blod fra en persons arm.

b)             Observér blod, som strømmer gennem kappilærer under vejledning af en medisinsk kyndig person. (Observationen kan gøres enten på video/CD/ DVD eller på en levende organisme I et mikroskop, for eksempel en hamsters kæbepose, huden på en frø eller halen på en guldfisk.

c)              Besøg et medicinsk laboratorium, hvor det analyseres blodprøver.

d)             Besøg en blodbank.

6.         Hvilke to gasarter transporteres rundt i kroppen af de røde blodlegemer?

            Forklar hvorfor blodet i dine vener (for eksempel på håndryggen) er blågrønt men at blodet som kommer frem når du skærer dig er næsten lyserødt.

            Forklar hvorfor underskud på jern I dit kosthold kan gore, at dit blod bliver gulligt.

7.         Forklar hvordan blodet koagulerer når du har skadet dig.

            Hvad gør man i traditionel førstehjælp for at fremskynde denne process?

            Vær i stand til at gennemføre denne førstehjælp korrekt.

8.         Hvad vil det sige at være blod-donor.

Prøv at finde ud af, hvilken bodtype du selv har. Gennemfør om muligt selv en test for at bestemme din blodtype.

Gør rede for, hvilke blodtyper, som passer sammen, og hvilke, som ikke passer sammen og hvorfor.

9.         Fortæl to beretninger fra Bibelen, hvor blod indgår.

Hvorfor tror du – med udgangspunkt i din kundskab om blod – at Bibelen benytter blod som et symbol på Guds frelsende kraft?

10.       Lav en liste på ti specifikke helsevaner som kan bidrage til at bevare din krop sund og bekæmpe infektioner.

            Find en henvisning i Profetiens Ånd som støtter hver enkelt af de ti vaner.

Før dagbog i en periode på tre uger over hvordan du følger dine ti helsevaner. Dagbogen skal indeholde hvor ofte og hvornår de enkelte vaner gennemføres, hvor lang tid som anvendes i hvert enkelt tilfælde og en slutvurdering af effekten af hver enkelt helsevane.

11.       Definér følgende udtryk og forklar deres betydning for kroppens forsvars:

            - immunologi.

            - patologisk inflammetion.

- antigen.

- antistof.

- immunitet.

- vaccine.

            - allergi.

- histamin.

            - antihistamin.

12.       Kontakt med enkelte planter kan udløse allergiske reaktioner hos mennesker, specielt de som har tilbøjelighed til allergi.

Kend de vigtigste af disse planter og vær I stand til at identificere dem.

Vid, hvad du skal gøre for at undgå en allergisk reaktion, hvordan du kan forebygge den og hvordan du skal forholde dig, hvis du alligevel får en allergisk reaktion.

13.       Lav en liste over så mange som muligt af de infektionssygdomme, som du har haft.

            Hvilke af dem er du nu immun overfor?

            Forklar hvorfor du er eller hvorfor du ikke er immun.

14.       Lav en liste over alle de vacciner som du har fået – gerne baseret på din egen patientjournal, og få oplyst fra din læge eller helsestation hvad du skal vaccineres mod næste gang og hvad som du ellers mangler i det normale vaccinationsprogram.

15.       Giv en mundtlig eller skriftlig beskrivelse af en infektionssygdom.

            (mindst 250 ord).

16.       Hvad er AIDS?

            Hvordan spredes AIDS?

            Kan AIDS behandles og helbredes?

            Hvorfor er AIDS så skræmmende og ødelæggende?

  1. Find tre steder I Bibelen, hvor det fortælles om renlighed, kontrol af eller spredning af sygdomme.

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Amerikansk formulering

Blood and the Body’s Defenses

 

1.   Have the Microscopic Life Honor.

2.   Name the two major constituents of blood.  What is the percentage of each in normal blood.

3.   Be able to draw pictures of and name the 7 types of blood cells and indicate what each type does.

4.   Observe some preserved human blood under a microscope.  Count 100 white blood cells and draw a graph showing the number of each of the five types of white blood cells that you found.  Which type is most common?  Which is least common?

5.   Do at least one of the following and report on what you observed:

a.   Observe blood being drawn from someone’s arm by a medical professional.

b.   With the help of an experienced person, observe blood flowing through some capillaries (either on video tape or in a living organism (such as hamster cheek-pouch, frog skin, or goldfish tail) using a microscope.

c.    Visit a medical laboratory where blood tests are performed.

d.   Visit a blood bank.

6.   What two gases are transported by the red blood cells? Explain why blood appears blue/green in your veins but if you cut yourself, the blood that comes out is bright red.  Explain why a lack of iron in your diet might make you have yellowish-colored blood.

7.   Explain how blood clots when you are injured.  How does typical “First Aid” help in this process?

8.   What does it mean to be a blood donor?  If possible, know your own blood type. What types of blood can be donated to you?  Which blood types cannot be donated to you?  Why?

9.   Tell two stories in the Bible in which blood is involved.  From what you know about blood, why do you think that the Bible uses blood as a symbol of God’s saving power?

10.  List 10 specific health habits that can help your body stay healthy and fight off infection.  Find a reference from the Spirit of Prophesy that supports each one of these.  Keep a record for three weeks of how often you repeat these 10 habits.

11.  Define the following terms relating to the body’s defenses: immunology, pathogen inflammation, antibody, memory cells, immunity, vaccine, allergy, histamine, and antihistamine.

12.  Poison Ivy and poison Oak are plants commonly encountered by active Pathfinders.  Be able to identify Poison Ivy and Poison Oak and know how to avoid having allergic reactions to them, and explain what to do if you get an allergic reaction to either.

13.  Make a list of as many as possible of the infectious diseases that you have had. Which ones are you now immune to?  Explain why or why not.

14.  From your personal medical records, list all the vaccines that you have had and determine from your doctor when your next vaccination should be.

15.  Write or tell about one infectious disease (at least 250 words).

16.  What is AIDS?  How is it spread?  Is there a cure?  Why is it so devastating?

17.  Find three biblical references that have to do with cleanliness and the control of or spread of disease.

 

Skill Level 2

Original Honor 2000